Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. ALGEMEEN Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle zaken die door onze firma worden afgesloten, onderworpen aan de volgende voorwaarden, die onze cliënten verklaren te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. TAKSEN  Alle taksen, van welke aard ook, die de bouwmaterialen of hun vervoer belasten, inbegrepen de nieuwe taksen die zouden ingesteld of van toepassing worden in de loop van de uitvoering van het contract, zijn ten laste van de koper.

3. LEVERINGEN EN RISICO’S  a) De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de koper vervoerd, zelfs indien de prijs vastgesteld is Franco bestemming. De koper is gehouden onmiddellijk na de aankomst der goederen de nodige hulp en materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige oplossing. Indien hij in gebreke blijft zulks te doen, zal de verkoper de daaruit voortspruitende bijkomende kosten in rekening brengen. c) Indien de levering overeengekomen is Franco op camion, werk of magazijn van de koper, is de verkoper slechts verplicht op deze plaatsen zelf te leveren, voor zover zij op normale wijze bereikbaar zijn door de gebezigde vervoermiddelen met volle ladingen. Indien dit niet mogelijk is, dan is het de verkoper toegestaan de lossing te doen zo dicht mogelijk bij het werk of het magazijn naast het vervoermiddel. In dit geval vertoeven de goederen op de plaats waar zij gelost werden op risico van de koper. d) Verpakkingen. De verpakkingen waarvan de waarde afzonderlijk in rekening wordt gebracht moeten Franco en in goede staat teruggezonden worden binnen de 30 dagen volgende op de levering. De verpakkingen die in slechte toestand terugkeren blijven slechts gedurende 15 dagen ter beschikking van de cliënten bewaard. e) In principe worden geleverde materialen niet teruggenomen. Wanneer wij in bepaalde uitzonderlijke gevallen er in toestemt en geleverde materialen terug te nemen dan zal dit geschieden aan 50% van de gefactureerde waarde. Het verschil maakt dan de vergoeding uit voor de supplementaire kosten van vervoer en bewerkingen. f) Bij afhalingen dienen de materialen ter plaatse te worden aangezien dit om elk geschil of klacht van kwaliteit en/of hoeveelheid uit te schakelen. De koper vervoert op eigen risico. Klachten achteraf zijn ongeldig en worden en worden niet aanvaard. g) Bij levering van materialen geschiedt het vervoer enkel op berijdbare wegen en werven. Mogelijke onkosten van vertraging, breuken aan de voer- of werktuigen, te wijten aan de slechte toestand van de werf of het terrein, zullen ten laste van de koper vallen. Eventuele sleepkosten vallen ook daaronder. h) Op alle materialen van om het even welk merk of benaming, door het eigen bedrijf niet vervaardigd, zelfs met verborgen fabrieksfouten, treft ons geen enkele schuld en blijven wij, om eender welk detail hieromtrent, niet aansprakelijk en buiten gerechtelijke vervolgingen. i) De afmetingen van onze producten mogen een normale afwijking van 3% min of meer vertonen hetzij in vergelijking met monsters. Hetzij van de één levering tot de andere. Monsters worden voorgelegd ter oriëntatie echter zonder de volstrekte gelijkheid te waarborgen met de eventuele leveringen. j) de verkoper zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte gewone en /of zware fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelde. De verkoper is enkel aansprakelijk in geval van opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag ( de prijs) opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verkoper kan daarenboven enkel verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door het geleverde. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade zoals o.a. maar niet beperkt tot winstderving; in geen geval kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke ontstond of veroorzaakt werd door een onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde. In geval de verkoper producten levert welke zij heeft bekomen van een derde leverancier zij niet gehouden zijn tot een grotere waarborg dan deze waartoe de derde leverancier opzichtens haar gehouden zijn.                        

4. AANVAARDING EN KLACHTEN a) De inontvangstneming der goederen sluit tevens hun aanvaarding in. Geen enkele klacht is nog ontvankelijk indien de grieven niet, nauwkeurig omschreven, zijn bekend gemaakt in een brief welke binnen de 48 uren na de inontvangstneming is verzonden geworden. Elke klacht over een factuur moet insgelijks schriftelijk geformuleerd worden binnen de acht dagen na ontvangst ervan. b) De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden zoals ze waren op het ogenblik van het lossen totdat de verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken, waartoe hij zonder uitstel verplicht is over te gaan. c) Ingeval de verkoper de gegrondheid van de ingediende klacht erkend, zal zij verplichting, met uitsluiting van elke andere vergoeding, ertoe beperkt zijn de betwiste materialen te vervangen. d) Behalve in geval van verborgen gebrek, brengt de verwerking der materialen altijd aanvaarding ervan mede. e) In alle gevallen van levering anders dan Franco, heeft de koper het recht op eigen kosten over te gaan tot de aanvaarding der goederen voor hun verzending. Indien hij van dit recht geen gebruik heeft gemaakt, worden de goederen verondersteld aanvaard te zijn bij de verzending. f) Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen. g) De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij de aankomst geschieden met de chauffeur of de vervoerder. Behoudens in geval van een op de dag der levering zelf ingediende en als juist erkende klacht, zijn partijen gebonden door de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven of de afleveringsbonnen.

h) Vanaf uw aanvaarding van de levering zijn wij van alle verantwoordelijkheid ontheven wat betreft de zichtbare gebreken en de niet conformiteit van de geleverde fabricaten en handelsgoederen. Wij zij niet tot verwarring gehouden voor de verborgen gebreken waarmee onze eigen fabricaten of handelsgoederen zouden behept zijn. In geval de aan u geleverde goederen, andere dan eigen fabricaten, gebreken vertonen behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor u door te verwijzen naar onze leverancier van de desbetreffende goederen. U ontzegt zich het recht om ons aansprakelijk te stellen maar zult u rechtstreeks tot de door ons aangeduide leverancier wenden. i) De klant bevestigt de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en verklaart zich akkoord met de toepassing van deze voorwaarden.

5. TERMIJNEN VAN LEVERINGEN  De in onze bevestiging vermelde termijnen van levering dienen beschouwd als slechts ten titel van inlichting en buiten onze verantwoordelijkheid opgegeven.

6. BETALINGEN a) Behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen zijn onze facturen betaalbaar te Arendonk uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. b) De koper zal door het louter verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn, en zulks zonder dat enige aanmaning vereist is. c) Ingeval van niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag zoals hierboven vermeld zal zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning nodig zijn een intrest verschuldigd zijn per jaar gelijk aan 10%. d) De betaling moet geschieden op de zetel onze firma. Wij doen geen afstand van dit recht wanneer wij met wissels op de koper beschikken. In dat geval zijn de kosten van zegels, intresten en inning ten laste van de koper. e) Alle kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling, zoals bv. protestkosten, retour van wissels of van kwitanties, zijn ten laste van de koper. f) Indien de koper met zijn betalingen achterstallig is, heeft de verkoper het recht de uitvoering van het contract te schorsen, ofwel er enige aanmaning of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden ten opzichte van de nog uit te voeren leveringen, zelfs indien het contract een overeenkomst voorziet die opeenvolgende leveringen inhoudt g) De verkoper behoudt zich het recht voor, zelfs nadat de verkoop bevestigd is, waarborgen van betaling te eisen en de verdere uitvoering van het contract uit te stellen, zolang ze hem niet gegeven zijn geworden. In dit laatste geval zal hij het recht hebben om een einde te stellen aan het contract zonder enige eis voor het gerecht en zonder voorafgaande aanmaning, of zelfs om het, indien deze waarborgen niet kunnen gegeven worden, zonder enige gerechtelijke tussenkomst te vernietigen. h) Ingeval van niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag zoals hierboven vermeld zal benevens de intrest vermeld sub littera c het factuurbedrag eveneens verhoogd worden met 10% met een forfaitair minimum van 50 euro, dit ten titel van onveranderbare forfaitaire vergoeding. i) Geen opeisbare som kan gecompenseerd worden dan door een andere die het eveneens is, en in het bijzonder kan geen enkele klacht aanleiding geven tot schuldvergelijking alvorens ze door ons aanvaard is geworden. j) Alle door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot a de volledige betaling van de prijs van de bijkomende prestaties en kosten. Indien de klant in gebreke blijft ,dienen de goederen onmiddellijk op eerste verzoek aan de verkoper te worden teruggegeven en dit op kosten van de klant, onverminderd het recht van de verkoper op integrale schadeloosstelling . In het geval dat de in gebreke gebleven klantfailliet gaat, de toepas- sing vraagt van de wet op deze continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoekgericht aan de gene die de kwestieuze goederen onder zich heeft?

7. VERBREKING  Omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper en van dien aard dat de uitvoering van het contract redelijkerwijze niet meer van de verkoper kan gevergd worden, zoals oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie van het leger, verbod van invoer of van uitvoer, maatregelen afgekondigd door de overheden die de leveringen onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zulks op het ogenblik van het afsluiten van het contract het geval was, schaarste van wagons en schepen, onderbrekingen van het vervoer te water of per spoor, vorst, staking, lock-out, branden en andere gevallen van heirkracht, geven de verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. De verkoper behoudt zich eveneens het recht voor gebeurlijk de overeenkomsten te verbreken in geval van veranderingen in de toestand van de koper zoals onvermogen, aanvraag van gerechtelijk concordaat of een concordaat in der minne, faillissement, bekendmaking van protest, ontbinding of wijzigingen van de vennootschap; de verkoper heeft het recht op schadevergoeding in de gevallen waar de wet er hem erkent. 

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD Tot op het ogenblik van de volledige betaling der goederen blijft de verkoper er de eigenaar van, voor zover zij niet werden verwerkt of aan derden verder geleverd. Zolang de goederen niet betaald zijn mag de koper de eigendom ervan niet aan derden overdragen, tenzij in uitoefening van zijn normaal beroep of tot aanwending van de normale bestemming der goederen. Ingeval deze voorwaarde niet nageleefd wordt is de verkoopprijs onmiddellijk eisbaar.

9. GESCHILLEN In geval van betwisting is uitsluitend de heer Vrederechter te Turnhout of de rechtbank van koophandel te Antwerpen bevoegd.

10. ALGEMENE CLAUSULES                 Het is uitdrukkelijk verstaan dat geen enkele voorwaarden waar- van de tekst gedrukt voorkomt op de documenten van onze cliën- ten door ons aanvaard wordt iedere overeenkomst die strijdig is met de voorwaarden die voorafgaan zal slecht waarde voor ons hebben nadat wij zulks uitdrukkelijk schriftelijk zullen erkend heb- ben. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.

11. Prijzen op de webshop zijn niet bindend. Prijs afhankelijk van levertermijn.

12. Kleuren op de webshop zijn niet bindend. Kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Wij zijn niet verantwoordelijke voor eventuele drukfouten in deze voorwaarden.